Serverių nuomos sąlygos ir taisyklės

1.SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

1.1 Redfox Cloud - Paslaugų teikėjas – UAB „Redfox Cloud“, įmonės kodas 305419496, PVM mokėtojo kodas LT100013740613, registruotos buveinės adresas Rygos g. 46, R55, LT-05272 Vilnius, Lietuva.

1.2 Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris užsako ir naudojasi Redfox Cloud Paslaugomis. Fizinis asmuo, kuris užsako ir naudojasi Paslaugomis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) šiose Bendrosios sąlygose gali būti vadinamas ir „Klientu-vartotoju“.

1.3 Šalys – Redfox Cloud ir Klientas. Kiekvienas iš jų atskirai vadinami „Šalimi“.

1.4 Paslaugos – Redfox Cloud teikiamos interneto (žiniatinklio) paslaugos Klientams, tokios kaip domeno registravimas ir administravimas, svetainės talpinimas (hostingas, shared hostingas, web hostingas), SSL (angl. secure sockets layer) sertifikato tiekimas, VPS (angl. Virtual Private Server) serverių tiekimas, KVM VPS serverių tiekimas, Dedikuoti serveriai, Žaidimų serveriai „Minecraft“ žaidimui ir kitos panašaus pobūdžio ir (ar) susijusios paslaugos ir sprendimai. Išsami informacija apie Redfox Cloud teikiamas paslaugas pateikiama Interneto svetainėje.

1.5 Bendrosios sąlygos – Šios UAB „Redfox Cloud“ bendrosios paslaugų teikimo sąlygos, kurios nustato pagrindines paslaugų teikimo ir naudojimosi sąlygas, tvarką, Šalių teises ir pareigas. Jos yra skelbiamos Interneto svetainėje.

1.6 Specialiosios sąlygos - Paslaugų teikimo planai, parametrai ir Paslaugų teikimo kainodaros sąlygos, kurios kartu su Bendrosiomis sąlygomis sudaro Sutartį. Paslaugų teikimo parametrai ir kainodara skelbiama Interneto svetainėje. Specialiosios sąlygos taip pat yra su Paslaugomis susijusi informacija, kuri pateikiama Interneto svetainėje ar Klientų valdymo pulto paskyroje.

1.7 Sutartis – Tarp Kliento ir Redfox Cloud šiose Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka dėl Paslaugų teikimo sudaryta sutartis, kurią sudaro Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos ir pagal kurią Šalys viena kitos atžvilgiu prisiima tam tikrus įsipareigojimus, susijusius su Paslaugų užsakymu, jų teikimu ir gavimu bei naudojimusi jomis.

1.8 Interneto svetainė – Redfox Cloud administruojama interneto svetainė, pasiekiama adresu https://redfoxcloud.com/, kurioje Klientas turi galimybę pateikti ir derinti Paslaugų užsakymus, bei apmokėti už norimas įsigyti paslaugas.

1.9 Klientų sistema – Klientų savitarnos erdvė, esanti adresu https://www.redfoxcloud.com/dashboard, kuria naudodamiesi Klientai turi galimybę pateikti ir derinti Paslaugų užsakymus, valdyti Paslaugas, gauti, apmokėti sąskaitas už suteiktas Paslaugas, gauti ir keistis informacija su Redfox Cloud.

1.10 Paskyra - Kliento paskyra, esanti Klientų sistemoje, kurią Klientas gali susikurti užpildymas registracijos anketą ir kuria naudodamasis Klientas gali patekti į Klientų sistemą ir ja naudotis.

1.11 Privatumo politika – Redfox Cloud privatumo politika, skelbiama Interneto svetainėje adresu https://www.redfoxcloud.com/lt/privacy-policy

1.12 Paslaugos rezervavimo išlaidos – tai išlaidos, kurias Redfox Cloud patiria už atliekamą Paslaugos resursų, pavyzdžiui, vietos serveryje rezervavimą, taip pat Redfox Cloud patiriamos išlaidos, susijusios su darbuotojų laiko sąnaudomis, kitų paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis Redfox Cloud, pavyzdžiui, domeno registravimu ir kurias patyrusi Redfox Cloud neturi galimybės susigrąžinti. Klientui sudarius Sutartį fiksuotam Paslaugos terminui ir kiekvieno paskesnio Paslaugos termino pratęsimo atveju rezervavimo paslaugos išlaidos yra įskaičiuojamas į Paslaugos mokestį. Paslaugos terminui nustatyta Paslaugos mokesčio suma padengia ir kompensuoja Redfox Cloud patiriamas anksčiau nurodytas išlaidas.

2.BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1 Bendrosios sąlygos yra teisiškai Šalis įpareigojantis dokumentas. Jų privalo laikytis kiekvienas Klientas, nepriklausomai nuo to, ar jis registravosi Klientų sistemoje ir turi joje Paskyrą. Užsakyti ir naudotis Paslaugomis galima tik susipažinus su Bendrosiomis sąlygomis ir įsipareigojus jų laikytis. Jei Klientas nepritaria Bendrosioms sąlygoms (ar daliai jų), jis negali užsakyti ir naudotis Paslaugomis ir registruotis bei naudotis Klientų sistema. Bendrosios sąlygos nepakeičia ir nepanaikina teisės aktais garantuojamų teisių Klientams–vartotojams ir teisės aktuose nustatytų Redfox Cloud pareigų Klientų-vartotojų atžvilgiu.

2.2 Redfox Cloud gali keisti tiek Bendrąsias sąlygas, tiek ir Specialiąsias sąlygas, jei keičiasi Paslaugos ar jų teikimo specifika, pasikeičia Redfox Cloud verslo ar Paslaugų teikimo modelis (pavyzdžiui, veiklos vykdymo sąlygos, teritorija, kainodara), taip pat jei Bendrųjų sąlygų ar Specialiųjų sąlygų pakeitimai būtini dėl pasikeitusių teisės aktų ar valstybės institucijų nurodymų.

2.3 Apie pakeistas Bendrąsias sąlygas Klientai informuojami pranešimu el. paštu ar Klientų sistemoje. Pakeistos Bendrosios sąlygos įsigalioja po jų paskelbimo Interneto svetainėje ir taikomos tik Paslaugų užsakymui, naudojimuisi Paslaugomis ir jų teikimui, atliktam po Bendrųjų sąlygų pakeitimo. Jei Klientas nesutinka su Bendrųjų sąlygų pakeitimais, jis nebegali užsakyti Paslaugų arba pratęsti naudojimosi užsakytomis Paslaugomis termino. Jei Klientas po Bendrųjų sąlygų pakeitimų paskelbimo užsako Paslaugas arba pratęsia naudojimosi Paslaugomis terminą, laikoma, kad jis visiškai ir be jokių išimčių sutinka su Bendrųjų sąlygų pakeitimais.

2.4 Redfox Cloud neatsako ir neprisiima rizikos, jei Klientas nesusipažino su Bendrosiomis sąlygomis ir (ar) Specialiosiomis sąlygomis. Atsižvelgiant į tai, kad Klientui tokia susipažinimo galimybė buvo suteikta, Redfox Cloud laikoma tinkamai įvykdžiusi savo informavimo pareigas.

3.SUTARTIS IR JOS DALYKAS

3.1 Klientas, norėdamas sudaryti Sutartį, turi Redfox Cloud įmonei pateikti Paslaugų užsakymą kartu pateikdamas ir visą informaciją kurią pateikė registracijos metu. Perskaityti ir sutikti su Bendrosiomis sąlygomis, bei Specialiosiomis sąlygomis ir Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka apmokėti už Paslaugas. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Klientas atlieka visus šiame punkte nurodytus veiksmus.

3.2 Redfox Cloud įsipareigoja pati ir (ar) pasitelkdama subrangovus teikti Klientui kokybiškas Paslaugas pagal šias Bendrąsias sąlygas ir atitinkamas Specialiąsias sąlygas, o Klientas įsipareigoja priimti suteiktas Paslaugas ir naudotis jomis pagal šių Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų nuostatas, taip pat sumokėti Redfox Cloud sutartą Paslaugų kainą.

4.PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINO PRATĘSIMAS

4.1 Klientas Paslaugas gali užsakyti Interneto svetainėje ir (ar) Klientų sistemoje, užpildydamas užsakymo formą ir (ar) pateikdamas Paslaugos užsakymui reikalingą informaciją. Sėkmingas užsakymo pateikimas patvirtinamas pranešimais siunčiamais el. paštu, kai Klientas apmoka Redfox Cloud Klientų sistemoje jam pateiktą sąskaitą už paslaugas. Tuomet yra laikoma, jog sutartis yra sudaryta ir Redfox Cloud pradeda vykdyti paslaugų užsakymą.

4.2 Klientas Paslaugas taip pat gali užsakyti pateikdamas užklausą el. paštu info@redfoxcloud.com ir pateikdamas visą reikalingą Informaciją Paslaugos suteikimui. Tokiu būdu Sutartis yra laikoma sudaryta kuomet Redfox Cloud atsiunčia sąskaita, o Klientas, ją sėkmingai apmoka. Tuomet yra laikoma, jog sutartis tarp Kliento ir Redfox Cloud yra sudaryta ir Redfox Cloud pradeda vykdyti paslaugų užsakymą ir (ar) paslaugų tiekimą.

4.3 Tam, kad užsakymas būtų pradėtas vykdyti, Klientas Redfox Cloud pateiktą sąskaitą privalo apmokėti, per joje nurodytą terminą. Jei Klientas sąskaitos neapmoka laiku arba ją apmoka po nurodyto termino, užsakymas yra anuliuojamas, nebent Redfox Cloud suteikia Klientui galimybę apmokėti už Paslaugas vėliau, pratęsdami apmokėjimo terminą. Redfox Cloud nepradeda vykdyti užsakymo tol, kol Klientas neapmoka už Paslaugas.

4.4 Po užsakymo pateikimo, Klientas jį koreguoti ir (ar) atšaukti (Specialiosios sąlygos galioja kai kurių paslaugų atšaukimui, plačiau žr. 8 punkte) gali tik užsiregistravus ir prisijungus prie Klientų sistemos. Klientų sistemoje Klientas taip pat gali valdyti užsakytas Paslaugas. Neužsiregistravęs Klientų sistemoje, Klientas užsakymo koreguoti ir atšaukti negali, tačiau, jis gali pateikti naują užsakymą. Vykdomas bus tik tas užsakymas, kurį Klientas apmokės.

4.5 Šalys susitaria, kad iki užsakytos paslaugos teikimo termino pabaigos likus ne mačiau kaip 7 (septynioms) dienoms, Redfox Cloud el. paštu informuoja, jog paslaugos galiojimas eina į pabaigą, todėl norint pratęsti paslaugas Klientas privalo Klientų sistemoje apmokėti už paslaugų pratęsimą, ne vėliau nei baigia galioti paslauga (Dedikuotiems serveriams taikomos Specialiosios sąlygos kurių metu, klientas privalo susimokėti bent 1 (vieną) dieną prieš serverio galiojimo pabaigą, norint pratęsti paslaugą. Pavėlavus tai padaryti, pratęsimas Klientui asmeniškai yra negalimas, todėl Redfox Cloud tai padarys rankiniu būdu, jei klientas turės pakankamą sumą Klientų sistemos balanse ir Klientas apie tai informuos atskirai el. paštu info@redfoxcloud.com ar kitais Redfox Cloud priimtinais kanalais). Klientui apmokėjus pateiktą sąskaitą, Paslaugos teikimas yra pratęsiamas šiam terminui.

5.KLIENTŲ SISTEMA, REGISTRACIJOS IR UŽSAKYMO INFORMACIJA

5.1 Klientas įsipareigoja pateikti Redfox Cloud teisingą, tikslią ir išsamią registracijos į Klientų sistemą ir Paslaugų užsakymo informaciją. Klientui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, registruotis į Klientų sistemą ir (ar) užsakyti Paslaugas gali būti neįmanoma. Taip pat tokiu atveju Redfox Cloud įgyja teisę panaikinti jau sukurtą Paskyrą, apriboti ar sustabdyti jos naudojimą ir (ar) nepriimti Paslaugos užsakymo.

5.2 Klientui pateikus ir suvedus visą registracijai reikalingą informaciją, jis yra užregistruojamas ir jam Klientų sistemoje sukuriama Paskyra.

5.3 Jei Redfox Cloud kyla abejonių dėl Kliento tapatybės, po paskyros aktyvavimo Klientui ir (ar) suteikus visus paskyros funkcionalumus, Redfox Cloud pasilieka teisę reikalauti iš Kliento pateikti papildomą informaciją ir (ar) dokumentus, patvirtinančius Kliento tapatybę ar kitas aktualias aplinkybes. Sėkminga Kliento registracija patvirtinama pranešimais, siunčiamais el. paštu. Neatitikus registracijos metu nurodomų sąlygų ir reikalavimų, pavyzdžiui, nepateikus prašomos informacijos, Paskyros veikimas galim būti apribotas ar sustabdytas.

5.4 Paskyra Klientų sistemoje Klientui sukuriama asmeniškai ir jis negali jos perleisti ar kitaip suteikti teisės ja naudotis tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai Klientas naudodamasis Klientų sistemoje prieinamais funkcionalumais suteikia prieigą ir (ar) naudojimosi teises kitiems su Klientu susijusiems naudotojams (darbuotojams, atstovams ir pan.). Tokie naudotojai veikia Kliento vardu ir Klientas prisiima visą atsakomybę už tokių naudotojų atliekamus veiksmus Klientų sistemoje ir jų prisiimamus įsipareigojimus.

5.5 Iškilus atvejui, jei prie Kliento paskyros buvo prisijungta dėl nesaugaus Kliento susikurto slaptažodžio (Išskyrus atvejus, jei šie duomenys buvo nutekinti dėl Redfox Cloud svetainės saugumo spragų) ar kitų Kliento duomenų ar (ir) Klientas šiuos duomenis perdavė trečiosioms šalims, tuomet Klientas yra laikomas atsakingu už bet kokią jam ar Redfox Cloud padarytai žalai.

5.6 Esant situacijoms kuomet Klientas suteikia prieigą prie jam teikiamų paslaugų kitiems Redfox Cloud vartotojams naudojantis „Papildomi naudotojai“ funkciją, Klientas prisiima visą atsakomybę už tokių naudotojų atliekamus veiksmus, bei patirtą žalą Redfox Cloud įmonei ar savo gaunamoms paslaugoms.

5.7 Klientas yra atsakingas, kad jo registracijos ir (ar) Paslaugų užsakymo metu ar vėliau pateikti Paskyroje esantys duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Registruotis ir (ar) užsakyti Paslaugas naudojantis svetimais duomenimis yra draudžiama.

5.8 Klientas privalo saugoti savo prisijungimo duomenis taip, kad jų nesužinotų tretieji asmenys, nedelsdamas pranešti Redfox Cloud apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos ir (ar) duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją savo Paskyroje. Redfox Cloud visada laikys, jog Kliento pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Redfox Cloud neatsakys už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis ar nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų netikslumai atsidaro dėl netinkamo Interneto svetainės ir (ar) Klientų sistemos veikimo.

5.9 Klientui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, Redfox Cloud turi teisę nedelsiant ir nepranešusi Klientui taikyti visas ar bet kurias iš šių poveikio priemonių: (i) panaikinti Kliento Paskyrą; (ii) apriboti ar sustabdyti galimybę naudotis Paskyra ir (ar) Paslaugomis; (iii) panaikinti bet kokius Kliento duomenis, kuriuos tvarko Redfox Cloud; (iv) nepriimti Paslaugų užsakymo. Apie pritaikytas priemones ir jų taikymo priežastis informuojama nedelsiant po jų pritaikymo pranešimais Kliento el. paštu arba telefonu.

5.10 Klientas gali bet kuriuo metu nevaržomai keisti ir (ar) papildyti registracijos duomenis. Panaikinti Paskyrą Klientas gali tik tuo atveju, jeigu jis neturi aktyvių Paslaugų, todėl norėdamas panaikinti Paskyrą pirmiausiai turi atsisakyti ir (ar) nutraukti Sutartį, o tuomet raštišku prašymu informuoti Redfox Cloud el. paštu info@redfoxcloud.com, apie norą panaikinti paskyrą. Panaikinęs Paskyra, Klientas netenka galimybės naudotis Klientų sistema. Klientui panaikinus Paskyrą, Redfox Cloud, atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, tam tikrus Paskyros duomenis gali ir toliau saugoti Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir terminais.

5.11 Redfox Cloud turi teisę kurti ir vystyti Klientų sistemą ir (ar) Paslaugas, keisti jų funkcionalumus bei savybes taip, kaip mano esant tinkama. Jeigu pakeitimai yra esminiai, Redfox Cloud apie tai informuoja Klientus Klientų sistemoje ir (ar) Interneto svetainėje arba el. pašto pranešimu.

5.12 Redfox Cloud neteikia jokių garantijų dėl Klientų sistemos kokybės, nepertraukiamo veikimo, trikdžių ar klaidų nebuvimo bei neatsako už laikiną ir (ar) pastovų neveikimą, ir (ar) netinkamą veikimą, laikiną nepasiekiamumą, jei tai įvyko dėl objektyvių priežasčių, Kliento duomenų praradimą ar sugadinimą, jei tai įvyko nesant Redfox Cloud kaltės ar didelio neatsargumo, Kliento naudojantis Klientų sistema į serverį perkeltos informacijos ir duomenų saugojimą, nutraukus naudojimąsi Klientų sistema. Tačiau Redfox Cloud visais atvejais atsako už apmokėtų Paslaugų užsakymų įvykdymą.

5.13 Redfox Cloud turi teisę sustabdyti Klientų sistemos veikimą būtinam ir protingam laikotarpiui, jei tai būtina naujų funkcionalumų diegimo, keitimo ar techninės priežiūros darbams atlikti. Redfox Cloud taip pat turi teisę sustabdyti Klientų sistemos veikimą dėl duomenų saugumo pavojaus arba jei to reikalauja teisės aktai ar administracinis aktas.

5.14 Klientų sistema negali būti naudojama ne pagal paskirtį, jokiu neteisėtu ar nesuderinamu tikslu. Redfox Cloud gali išimtinai savo nuožiūra nutraukti arba sustabdyti Kliento prieigą prie visų arba dalies Klientų sistemoje siūlomų paslaugų ir funkcionalumų, jeigu turi pagrįstų įtarimų dėl Klientų sistemos naudojimo ne pagal paskirtį arba tuo atveju, jeigu Klientas apsunkina ar naudoja Klientų sistemą pažeisdamas šias Bendrąsias sąlygas, galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus tokiu būdu, kuris kelia grėsmę Klientų sistemos funkcionavimui ir prieinamumui kitiems Klientams.

5.15 Atliekant bet kokius Klientų sistemos tobulinimus, pakeitimus ir trūkumų šalinimus, Redfox Cloud užtikrina, kad dėl to nenukentės Klientui teikiamų Paslaugų kokybė ir bus vykdomi kiti su Sutartimi susiję įsipareigojimai.

5.16 Užsakant Paslaugas ir (ar) registruojantis Klientų sistemoje Kliento gali būti paprašyta išreikšti sutikimą ir (ar) nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, profiliavimo, informacinių ir (ar) reklaminių pranešimų siuntimo tikslais. Klientas gali valdyti savo sutikimus Klientų sistemoje. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama Privatumo politikoje.

6.PASLAUGŲ TEIKIMAS IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1 Konkrečių Paslaugų teikimo parametrai nurodomi Specialiosiose sąlygose.

6.2 Redfox Cloud įsipareigoja:

6.2.1 Teikti Klientui jo užsakytas Paslaugas laikydamasi Paslaugų kokybės parametrų;

6.2.2 Užtikrinti, kad serverių nuomos paslauga bus prieinama 99,98 (devyniasdešimt devynis ir devyniasdešimt aštuonias šimtąsias) % bet kurio kalendorinio mėnesio laiko (nuo pirmos iki paskutinės dienos) (toliau – Paslaugos lygis), išskyrus paslaugos neprieinamumą dėl planinės techninės priežiūros, avarinės techninės priežiūros ar force majeure įvykio. Paslaugos lygis nebus taikomas (ir todėl nebus taikomas joks Paslaugos kompensavimas), jei Paslaugos lygis sutrinka dėl to, kad: (i) Klientas atlieka Paslaugų testavimą nesilaikant gerųjų praktikų, didelio neatsargumo ar Redfox Cloud rekomendacijų; (ii) Klientas nesilaiko konkrečių Redfox Cloud pateiktų nurodymų; (iii) Klientas nesilaiko bet kokių Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, taisyklių nustatytų Bendrosiose sąlygose ar parametrų ir sąlygų nurodytų Specialiosiose sąlygose;

6.2.3 Kompensuoti Klientui už kiekvieną valandą nepasiekto Paslaugos lygio 10 (dešimt) % 6.2.2. punkte nurodytų Paslaugų pagal Sutartį mokėtino mėnesio mokesčio, tačiau bendrai ne daugiau kaip 100 % nurodytų Paslaugų pagal Sutartį mokėtino mėnesio mokesčio arba suteikti Paslaugas nemokamai atitinkamam laikotarpiui, kai nebuvo pasiektas Paslaugos lygis;

6.2.4 Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo, suteikti Klientui teisę naudotis Paslauga apmokėtam laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai Paslaugas teikimas priklauso nuo papildomų sąlygų įgyvendinimo, kaip nurodyta 6.2.6. ir 6.2.7. punktuose;

6.2.5 Ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) dienoms iki Paslaugos teikimo termino pabaigos, išsiųsti Klientui nurodytu el. pašto adresu priminimą apie Paslaugų galiojimo pabaigą;

6.2.6 Teikdama Dedikuoto serverio nuomos paslaugą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo ir reikalingų duomenų gavimo iš Kliento, Redfox Cloud įsipareigoja suteikti Paslaugas, Išskyrus atvejus kuomet Klientas yra atskirai raštiškai informuojamas, jog Dedikuoto serverio nuomos paslaugos suteikimas truks ilgiau dėl nenumatytų priežasčių;

6.2.7 Teikdama domeno registravimo paslaugą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo, Kliento vardu pateikti registrui elektroninę paraišką dėl domeno registravimo, perkėlimo ar galiojimo pratęsimo suderintam laikotarpiui;

6.2.8 Tuo atveju, jeigu Paslaugos negalima suteikti (pavyzdžiui, jeigu registras atsisako registruoti domeną), informuoti apie tai Klientą ir grąžinti Klientui visas jo sumokėtas sumas už Paslaugas;

6.2.9 Imtis būtinų priemonių Redfox Cloud techninės bei programinės įrangos, Kliento duomenų saugumui užtikrinti;

6.2.10 Nedelsiant telefonu arba el. paštu informuoti Klientą su Paslaugos teikimu susijusiais klausimais, pavyzdžiui, jeigu Redfox Cloud nuomone kyla ar yra pagrindo manyti, kad gali kilti grėsmė Kliento interneto svetainės ir (ar) duomenų saugumui, jei artėja duomenų saugyklos limitas, besibaigia Paslaugos teikimo terminas ir pan.

6.3 Klientas įsipareigoja:

6.3.1 Pateikti teisingą Klientą identifikuojančią bei kontaktinę informaciją ir laiku informuoti apie jos pasikeitimus. Redfox Cloud pareikalavus, pateikti nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus;

6.3.2 Laikytis Paslaugos teikimo sąlygų , sumokėti už Paslaugas, naudoti Paslaugas pagal jų paskirtį, techninius ir kokybinius parametrus, vykdyti Redfox Cloud nurodymus, būtinus tinkamam Paslaugų teikimui ir Sutarties vykdymui;

6.3.3 Tiesiogiai ar netiesiogiai nenaudoti Paslaugų neleistinai veiklai, taip pat pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Redfox Cloud ir (ar) trečiųjų asmenų teises;

6.3.4 Apmokėti už užsakytas Paslaugas laiku;

6.3.5 Savavališkai nekeisti ir (ar) nemodifikuoti Paslaugų ar jų techninių parametrų, jei tokia galimybė nėra numatyta ar sudaryta konkrečių Paslaugų teikimo atveju;

6.3.6 Nenaudoti Paslaugų neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masiniu el. pašto siuntimu, kenkimu kompiuterinių sistemų, tinklų veikimui ar saugumui, taip pat pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos ir (ar) kitų valstybių teisės aktus, Vykdytojo bei trečiųjų asmenų teises;

6.3.7 Nedelsiant informuoti Redfox Cloud apie Paslaugų teikimo sutrikimus;

6.3.8 Saugoti prisijungimo ir kitus duomenis, užtikrinti talpinamų svetainių programinio kodo saugumą, laiku atnaujinti naudojamą programinę įrangą ir įskiepius;

6.3.9 Vykdyti Redfox Cloud prašymus ir nurodymus, susijusius su tinkamo Paslaugų teikimo ir saugumo užtikrinimu, taip pat dėti maksimalias pastangas ir bendradarbiauti sprendžiant su Paslaugų teikimu susijusius klausimus ir šalinant Paslaugų teikimo trikdžius;

6.4 Redfox Cloud turi teisę be Kliento sutikimo pasitelkti trečiuosius asmenis (subrangovus) įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti. Šios teisės įgyvendinimas nelaikomas teisių ar įsipareigojimų perleidimu.

6.5 Redfox Cloud turi teisę nedelsiant, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti, išjungti ir (ar) nutraukti Paslaugų teikimą Klientui, jei dėl Kliento veiksmų ir (ar) neveikimo: (i) kyla grėsmė Paslaugų teikimui, kokybei, saugumui, vientisumui, patikimumui; (ii) daroma žala Redfox Cloud ir (ar) tretiesiems asmenimis, jų reputacijai; (iii) Paslaugos naudojamos neteisėtai, su demokratinėmis vertybėmis ir (ar) su gera morale nesuderinamais tikslais; (iv) Klientas ir (ar) jo atstovai bendrauja netaktiškai, įžeidžiančiai ar nepagarbiai, kliudoma kitiems Paslaugų gavėjams naudotis Paslaugomis. Tokiais atvejais Redfox Cloud sprendimu Paslaugų teikimas gali būti stabdomas laikinai iki kol pažeidimai pašalinami arba Paslaugų teikimas yra visiškai nutraukiamas.

6.6 Redfox Cloud taip pat turi teisę, iš anksto prieš 1 (vieną) darbo dieną informavusi Klientą, laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą, jei tai būtina naujų Paslaugų funkcionalumų diegimo, atnaujinimo, keitimo, migracijos ar techninės priežiūros darbams atlikti.

6.7 Siekdama užtikrinti Paslaugų saugumą ir (ar) Kliento svetainės saugumą, Redfox Cloud turi teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti Paslaugos teikimą, jei Kliento svetainei kyla saugumo pavojus, pavyzdžiui, į Kliento svetainę yra nukreipta DDoS ataka (angl. Distributed Denial of Service), arba Kliento laiškų srautas sukelia trikdžius Redfox Cloud techninėje platformoje. Sustabdžiusi Paslaugas teikimą, Redfox Cloud apie sustabdymo priežastis ir numatomą Paslaugų teikimo atnaujinimą informuoja Klientą.

7.APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS

7.1 Klientų naudojimasis Paslaugomis paprastai yra mokamas. Tam tikrais atvejais Redfox Cloud gali pasiūlyti išbandyti savo Paslaugas nemokamai. Tokiu atveju Klientas atskirai informuojamas apie tokių Paslaugų teikimo sąlygas.

7.2 Konkretūs mokesčio už Paslaugas dydžiai yra Specialiųjų sąlygų dalis ir jie yra nurodyti Interneto svetainėje ir (ar) Klientų sistemoje pasirinkus konkrečią Paslaugą. Užsakant Paslaugas taikomi užsakymo pateikimo metu galiojantys mokesčio už Paslaugas dydžiai.

7.3 Mokestis už Paslaugas yra nurodytas Klientui paruoštoje išankstinėje sąskaitoje apmokėjimui. Į mokestį už Paslaugas įskaičiuotos Paslaugos rezervavimo mokėtini mokesčiai, įskaitant ir pridėtinės vertės mokestį (PVM), jei pagal galiojančius teisės aktus jis yra taikomas.

7.4 Mokestį Klientas privalo sumokėti Redfox Cloud ne vėliau kaip iki išankstinėje sąskaitoje apmokėjimui nurodyto termino. Apmokėjimo už Paslaugas būdai yra nurodomi Klientui pateiktoje išankstinėje sąskaitoje.

7.5 Jeigu Šalys raštu nesusitaria kitaip, sąskaita apmokėjimui už Paslaugas Klientui išrašoma iš anksto už Specialiosiose sąlygose ir (ar) užsakymo pateikimo metu nurodytą fiksuotą naudojimosi Paslaugomis terminą. Šis terminas ir už jį nustatytas Paslaugų mokestis nustatytas įvertinant Paslaugos rezervavimo išlaidas, todėl jei Klientas nutraukia Sutartį arba nustoja naudotis Paslaugomis nepraėjus šiam terminui, sumokėta lėšos jam nėra grąžinamos, išsiskyrus šių Bendrųjų sąlygų 8.1. punkte nurodytu atveju.

7.6 Sąskaitos Klientams siunčiamos, užsakymo pateikimo metu ir (ar) Klientų sistemoje pateiktu el. pašto adresu. Sąskaitos taip pat yra pateikiamos Klientų sistemoje.

7.7 Iš pirmų domeno galiojimo metų yra išskaičiuojamas laikotarpis, būtinas domeno pratęsimo suderinimui su registru. Šis laikotarpis priklauso nuo konkretaus domeno registravimui taikomų sąlygų ir gali būti skirtingos trukmės.

7.8 Redfox Cloud gali keisti mokesčių už Paslaugas dydžius apie tai pranešusi Klientui ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. Pakeitimai nedaro įtakos mokesčiams už laikotarpius, kurie prasidėjo iki pakeitimo įsigaliojimo dienos. Mokesčio dydžio pakeitimo atveju Klientas turi teisę nutraukti Sutartį su Redfox Cloud nuo mokesčio dydžio pakeitimo ir įsigaliojimo dienos apie tai pranešdamas Redfox Cloud Interneto svetainėje nurodytais kontaktais, atsisakydamas Paslaugų Klientų sistemoje arba neapmokėdamas sąskaitos už Paslaugas, kurių mokesčio dydis buvo pakeistas.

7.9 Jeigu Klientas laiku neatsiskaito už Paslaugas, jam gali būti taikomas Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio vėluojančio mokėjimo administravimo mokestis. Redfox Cloud pasilieka teisę stabdyti tokio Kliento galimybę naudotis Paslaugomis vėlavimo laikotarpiui arba visai nutraukti Paslaugų teikimą, jei Klientas nebe pirmą kartą laiku neatsiskaito. Redfox Cloud turi teisę taikyti papildomą mokestį už sustabdytos ar nutrauktos Paslaugos atstatymą.

7.10 Jei Redfox Cloud apriboja Paslaugų teikimą, jį sustabdo ar nutraukia dėl to, kad Klientas pažeidė šių Bendrųjų sąlygų ir (ar) Specialiųjų sąlygų nuostatas, mokestis už Paslaugas, kurios nebuvo panaudotos, negrąžinamas. Taip pat jis Klientui negrąžinamas ir nekompensuojamas kitais būdais, pavyzdžiui, Paslaugų pratęsimu. Redfox Cloud neprisiima ir nekompensuoja jokių Kliento dėl tokio apribojimo, sustabdymo ar nutraukimo patirtų tiesioginių ir netiesioginių nuostolių.

7.11 Išreikšdamas sutikimą su Bendrosiomis sąlygomis Klientas aiškiai sutinka gauti elektronines sąskaitas. Elektroninės sąskaitos išrašomos ir gaunamos bet kokiu elektroniniu formatu, įskaitant el. laišku pateikiamą nuorodą į sąskaitą, patalpintą Redfox Cloud sistemoje.

8.PASLAUGŲ SUTARTIES ATSISAKYMAS, NUTRAUKIMAS IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

8.1 Klientas, bet kurio atveju turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti nuotoliu su Redfox Cloud sudarytos Paslaugų sutarties per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų sutarties sudarymo ir atgauti už Paslaugas sumokėtus pinigus.

8.2 Paslaugų sutarties atsisakymo ir pinigų atgavimo teisė netaikoma Paslaugų sutartims, pagal kurias Paslaugos Klientui buvo pradėtos teikti ar buvo visiškai suteiktos ir kurios numato Kliento pareigą sumokėti Paslaugų kainą. Tokios Paslaugos yra domenų registravimo ir Dedikuotų serverių paslaugos, tai kitos paslaugos, kurias teikdami Redfox Cloud gali pasitelkti partnerius šių paslaugų suteikimui. Patvirtindamas sutikimą su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, Klientas supranta ir aiškiai patvirtina, kad jis neturi teisės atsisakyti Paslaugų sutarties, kai Redfox Cloud visiškai įvykdo Paslaugų sutartį ir (ar) suteikia konkrečias Paslaugas.

8.3 Klientui 8.1. punkte nustatyta tvarka atsisakius Paslaugų sutarties, grąžinami visi už Paslaugas sumokėti pinigai. Redfox Cloud grąžina visus pinigus Kliento-vartotojo sumokėtus už Paslaugas ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie Paslaugų sutarties atsisakymą gavimo dienos.

8.4 Pinigai Klientui-vartotojui grąžinami tokiu pat būdu, kokiu jis sumokėjo už Paslaugas.

8.5 Klientui grąžinamos sumokėtos įmokos tik tuo atveju, jei Sutartis Kliento iniciatyva nutraukiama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos įsigaliojimo momento. Tuo atveju, jei Sutartį Klientas nutraukia pasibaigus šiam terminui, Kliento kaip Paslaugos mokestis sumokėtos lėšos nėra grąžinamos ir yra laikomos, kaip kompensacija Redfox Cloud už Paslaugos rezervavimo išlaidas.

8.6 Redfox Cloud turi teisę savo pasirinkimu nutraukti Sutartį ir (ar) sustabdyti ar nutraukti Paslaugų teikimą, jeigu Klientas pažeidžia šių Bendrųjų sąlygų nuostatas, prisiimtus įsipareigojimus, taip pat kitais Bendrosiose sąlygose nustatytais atvejais.

8.7 Redfox Cloud prieš nutraukdama Sutartį ir (ar) sustabdydama ar nutraukdama Paslaugų teikimą iš anksto įspėja (išskyrus šiose Bendrosiose sąlygose numatytus atvejus) Klientą apie jo daromą pažeidimą ir apie tai, kad neištaisius ir (ar) nenutraukus pažeidimo per Redfox Cloud nustatytą terminą, Sutartis bus nutraukta arba Paslaugos teikimas bus sustabdytas ir (ar) nutrauktas.

8.8 Nutraukus Sutartį ir (ar) Paslaugų teikimą šiose Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka, Redfox Cloud negarantuoja tolesnio Kliento duomenų saugojimo ir galimybės Klientui perkelti duomenis iš Redfox Cloud į kitus serverius, saugyklas ir (ar) aplinkas.

9.INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

9.1 Visos intelektinės nuosavybės teisės į Paslaugas, Interneto svetainę, Klientų sistemą, joje saugomus duomenis, pavadinimus, logotipus, Paslaugų pavadinimus, aprašymus, prekių ženklus, programinę įrangą, dizainus, taip pat visus jų atnaujinimus, pakeitimus, patobulinimus, papildymus, pataisymus ir naujas versijas bei kitus nuosavybės atributus, įskaitant visas jiems priskirtas intelektinės nuosavybės teises, priklauso Redfox Cloud ir šios teisės nėra perduodamos ar perleidžiamos Klientui. Visos teisės į Paslaugas ir Redfox Cloud kūrinius yra saugomos. Joks Redfox Cloud turinys ar kita informacija negali būti atgaminama, viešai skelbiama ar platinama be išankstinio raštiško Redfox Cloud sutikimo.

9.2 Klientas suteikia teisę Redfox Cloud neatlygintinai, neribotą laiką, neribotoje teritorijoje naudoti Kliento pavadinimą ir logotipą Interneto vizijos klientų sąrašuose, Interneto svetainėje, reklamoje, komerciniuose pasiūlymuose. Klientas bet kada gali prieštarauti tokiam jo duomenų naudojimui.

9.3 Klientas neturi teisės atlikti jokių Interneto svetainės, Klientų sistemos ar konkrečių Paslaugų programinio kodo ar kitų sudedamųjų dalių pakeitimų, modifikacijų, taikyti atvirkštinę inžineriją ar atlikti bet kokius kitus veiksmus, galinčius turėti įtakos Interneto svetainės, Klientų sistemos, Paslaugų veikimui ar vientisumui.

10.ASMENS DUOMENYS

Su Paslaugų teikimu susiję asmens duomenys Interneto vizijos tvarkomi kaip nurodyta Privatumo politikoje, su kuria Klientas privalo susipažinti. Interneto svetainėje taip pat skelbiamas Duomenų tvarkymo susitarimas tiems atvejams, kai Redfox Cloud veikia kaip Kliento valdomų asmens duomenų tvarkytojas. Atskiras asmens duomenų tvarkymo susitarimas tarp Šalių nėra sudaromas.

11.ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1 Jei dėl Šalies neteisėtų veiksmų kilo žala kitai Šaliai, kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti tiesioginius kitos Šalies nuostolius, išskyrus, kai teisės aktai įpareigoja kaltąją Šalį atlyginti visus kitos Šalies patirtus nuostolius.

11.2 Redfox Cloud neatsako už jokias pasekmes atsiradusias Klientui, jei Sutartis nutraukiama ir (ar) Paslaugos teikimas Klientui yra sustabdomas ir (ar) nutraukiamas šiose Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.

11.3 Redfox Cloud neatsako už: (i) Kliento naudojamų ryšių sistemų klaidas ir sutrikimus; (ii) Paslaugų naudojimo sutrikimus dėl kibernetinių atakų, virusų ar kitų trečiųjų šalių veiksmų, išskyrus, kai Redfox Cloud nesiėmė bent minimalių saugumo priemonių; (iii) Kliento naudojamo įrenginio gedimus ar praradimą; (iv) Kliento naudojamos operacinės sistemos netinkamą veikimą; (v) kitų programų veikimo sutrikimus; (vi) Paslaugų netinkamą veikimą dėl to, kad Klientas nesilaikė Paslaugų naudojimosi sąlygų; (vii) Paslaugų netinkamą veikimą, atsiradusį dėl Kliento tyčios ar didelio neatsargumo, nesąžiningų ar neteisėtų veiksmų, netikslių, neteisingų Kliento pateiktų duomenų; (viii) Kliento talpinamą turinį ir jo atitikimą teisės aktams, nes Redfox Cloud nekontroliuoja ir neturi įtakos informacijai, perduodamai, gaunamai, laikomai (jei tokia gali būti perduota, gaunama, laikoma) naudojantis Paslaugomis.

11.4 Paslaugos teikiamos vadovaujantis principais „tokios, kokios yra“ ir „tokios, kokios prieinamos“. Redfox Cloud negarantuoja, kad prieiga prie Paslaugų bus nepertraukiama arba be klaidų. Atsiradus Paslaugų teikimo sutrikimams, Redfox Cloud stengsis juos kaip galima greičiau pašalinti. Redfox Cloud neprisiima ir neatlygina jokių nuostolių, atsiradusių dėl Paslaugų veikimo sutrikimų ar neveikimo, išskyrus atvejus, kai atsakomybę už tokius nuostolius Redfox Cloud turi prisiimti pagal taikytinus teisės aktus.

11.5 Redfox Cloud negarantuoja, kad Klientas visuomet norimoje vietoje ir norimu laiku galės pasinaudoti Paslaugomis, nes Paslaugų teikimas priklauso ir nuo kitų veiksnių, kurių Redfox Cloud nekontroliuoja, pavyzdžiui, nestabilus ar neveikiantis interneto ryšis, sugedęs Kliento ar Klieno paslaugų naudotojo prietaisas, Paslaugų teikimui reikalingų duomenų nepateikimas ar pan.

11.6 Klientas visiškai atsako už: (i) bet kokios informacijos, kurią jis siunčia, gauna, laiko, naudodamasis Paslaugomis turinį (įskaitant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių intelektinę nuosavybę, asmens duomenų apsaugą, reklamos paslaugų teikimą ir kt. pažeidimus); (ii) už bet kokią žalą ir nepatogumus, kilusius Kliento galutiniams naudotojams, taip pat už galutinių naudotojų sukeltą žalą Redfox Cloud ir (ar) tretiesiems asmenims (įskaitant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių intelektinę nuosavybę, asmens duomenų apsaugą, reklamos paslaugų teikimą ir t. t., pažeidimus); (iii) Paslaugų sutrikimo (gedimo atveju), Klientas atsako už operatyvų Redfox Cloud informavimą. Klientas taip pat privalo imtis visų priemonių, kad būtų išvengta su Paslaugų sutrikimu susijusios žalos ar sumažintos atsiradusios žalos pasekmės.

11.7 Šalys neatsako už savo pareigų nevykdymą, jei tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės, tokios kaip, pavyzdžiui, gaisras, valstybės institucijų veiksmai, ekstremalios padėties ir (ar) karantino paskelbimas, kariniai veiksmai ar pilietiniai neramumai, ataka prieš Redfox Cloud naudojamas el. sistemas, įskaitant tas, kurias valdo Redfox Cloud paslaugų teikėjai, ir pan.). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau, kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys gali nutraukti Sutartį.

12.APSIKEITIMAS INFORMACIJA

12.1 Visi pranešimai, prašymai, kiti dokumentai, susiję su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir Paslaugų teikimo, Klientui siunčiami į jo Paskyrą ir (ar) registracijos Klientų sistemoje ar užsakant Paslaugas pateiktu el. pašto adresu.

12.2 Sutarties vykdymo ir Paslaugų teikimo tikslais tam, kad būtų užtikrintas operatyvus problemų ir klausimų sprendimas susitaria, kad teikiama pirmenybė komunikacijai el. paštu, siekiant operatyviai ir greitai identifikuoti klientą, bei turėti raštišką kliento informaciją dėl kilusių problemų.

12.3 Klientas privalo nedelsiant informuoti Redfox Cloud apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą, patikslindamas duomenis Paskyroje arba kitaip pranešdamas Redfox Cloud. Pranešimų išsiuntimas ar skambinimas naudojant paskutinį Redfox Cloud žinomą el. pašto adresą ar telefono numerį laikomas tinkamu informavimu.

12.4 Klientas pranešimus Redfox Cloud privalo siųsti kontaktiniu el. pašto adresu nurodytu Interneto svetainėje.

12.5 Visa informacija, kurią Redfox Cloud pateikia Klientų sistemoje, taip pat individualiai el. paštu Klientui pateikta informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Bendrąsias sąlygas, laikoma pateikta Klientui raštu.

13.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1 Sutarčiai, Bendrosioms sąlygoms ir Specialiosioms sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2 Redfox Cloud gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš Sutarties, Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų, tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo, tačiau užtikrinant, kad Redfox Cloud perleidus savo teises ir pareigas tretiesiems asmenims, Kliento padėtis nepablogės bei teisių ir pareigų apimtis nepakis.

13.3 Visi tarp Šalių kilę nesutarimai dėl Sutarties, Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai galutinai sprendžiami teisme pagal Redfox Cloud buveinės vietą, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta kitoks teismingumas.

13.4 Klientas-vartotojas, gali spręsti su Redfox Cloud iškilusius ginčus ir nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia, toks Klientas raštu turi kreiptis į Redfox Cloud el. paštu info@redfoxcloud.com. Per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo Redfox Cloud neatsakius į vartotojo pretenziją arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, jis prašymą ir (ar) skundą dėl Redfox Cloud veiksmų, neveikimo ar ginčo išnagrinėjimo gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, telefonu 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, elektroniniu paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/ arba Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai adresu: Mortos g. 14, 03219, Vilnius, elektroniniu paštu: rrt@rrt.lt, per e-piliečio sistemą: https://epilietis.lrv.lt/kreipkis-i-institucija.Atnaujinta 2024-02-07